085 4011 274 info@parell.nl

Datagedreven transformatie

Datagedreven werken en sturen voor een betere samenleving

Als overheidsorganisatie, onderwijsinstelling, zorgverlener, of semipublieke organisatie word je continu geconfronteerd met veranderende klantbehoeften en een veeleisende wetgever. Daarbij spelen onder andere globalisering, demografische veranderingen en snel ontwikkelende technologie een grote rol. Effectieve dataprocessen zijn essentieel om gehoor te geven aan de grote roep om transparantie over geldbesteding en resultaten.

Datagedreven werken en sturen stelt organisaties in staat om succesvol en toekomstbestendig met de veranderende vragen, eisen en behoeften om te gaan. Goed datamanagement innoveert bovendien de dienstverlening en vergroot de effectiviteit van je primaire proces. En dat vanuit verantwoorde bedrijfsvoering: een bedrijfsvoering die compliant is met wet- en regelgeving en waarbinnen publieke middelen effectief en efficiënt worden ingezet. Datagedreven werken en sturen is niet het einddoel, maar draagt wel substantieel bij aan een hogere waarde voor de samenleving.

Maar hoe krijg je als organisatie je medewerkers mee in de verandering, het gedrag en de vaardigheden die een digitale, datagedreven organisatie vereist? Hoe kun je nieuwe werkwijzen als geautomatiseerde procesvoering, dataverzameling en algoritmes ethisch zorgvuldig inzetten? En waar begin je met het professionaliseren van je datamanagement?

Parell Datagedreven werken

Datagedreven werken om blijvend waarde te kunnen bieden

Datamanagement is niet het doel, maar een middel

Om als maatschappelijke organisatie je publieke waarde te vergroten, is goed datamanagement een voorwaarde. Parell ondersteunt organisaties bij die (digitale) verandering voor blijvende maatschappelijke impact.

Het inrichten van datamanagement is niet het doel, maar het middel om een hoger (data)volwassenheidsniveau te bereiken. Een hogere data maturity is noodzakelijk om als organisatie je publieke waarde te behouden en vergroten. De route daarnaartoe is een verandertraject dat meer omvat dan alleen het (technisch) inrichten van datamanagement. Het vraagt inzet en draagvlak van organisatie en medewerkers.

“We geloven dat organisaties zich continu moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat geldt altijd al, maar zeker in deze snel en continu veranderende informatiesamenleving. Hele bedrijfstakken veranderen of verdwijnen en de disruptieve krachten zijn groot. Qua aard, doelstelling, politiek en financiering is de adaptatie hierop van met name organisaties en instellingen in zorg, overheid en onderwijs een grote uitdaging. Een uitdaging waar wij graag bij ondersteunen.”

Wat we doen

De maatschappelijke waarde die een organisatie in het publieke domein levert, is meetbaar op vier opvolgende aspecten. Parell helpt organisaties bij het in kaart brengen van, adviseren over en implementeren van verbeteringen op deze vier aspecten:

  • Compliant zijn: voldoen aan wet- en regelgeving als AVG en Archiefwet.
  • Efficiënter werken: zoveel mogelijk waarde zo snel mogelijk leveren tegen zo laag mogelijke kosten.
  • Effectiever werken: betere dienstverlening door onder andere het meten van en sturen op kwaliteit van eigen organisatie en toeleveranciers.
  • Innoveren: nieuwe dienstverlening ontwikkelen of een sterk vernieuwde manier van werken die aansluit bij de huidige verwachtingen van de klant.

Ons werkveld omvat onder andere datakwaliteit, metadatamanagement, data-architectuur, data governance, Business Intelligence en Data Science.

Parell Datagedreven werken niveaus

De vier niveau’s van datagedreven werken

Mensgerichte werkwijze

We weten dat een verandering pas blijvend is wanneer er breed draagvlak voor is binnen de organisatie. Wij ‘doen de verandering voor’, ‘doen samen’ en laten dan de organisatie zelf aan de slag gaan. Wij zorgen dat er veranderbereidheid ontstaat om op een andere manier te werken, we leggen uit hoe dat werkt en wat dat oplevert, we laten het zien (inclusief de benefits waar we over spreken) en begeleiden medewerkers naar ‘zelf doen’. Het doel is immers dat wij uiteindelijk weer weggaan en de organisatie het zelf doet.

LEES MEER OVER ONZE MENSGERICHTE WERKWIJZE…

Hoe wij werken

De transformatie naar datagedreven en datagestuurd werken verloopt voor elke organisatie anders.  De beginsituatie en beoogde doelen kunnen sterk variëren. 

Samen met jou kijken we daarom naar de verwachtingen die jij hebt van een datagedreven organisatie en wat de belangrijkste benefits zijn die je organisatie wil behalen. We zijn in staat om snel te inventariseren waar je nu staat. We kijken daarbij naar de volwassenheid van je organisatie en de kennis en competenties van je medewerkers. Dit geeft inzicht in de ‘gap’  tussen het huidige en het vereiste niveau van beiden voor het behalen van jouw doelen.

We schetsen een realistisch tijdpad, definiëren een heldere aanpak en zetten meetbare tussenstappen. Iedere stap levert concrete, nieuwe competenties op voor de organisatie. Je bepaalt zelf hoe lang je ons daarbij nodig hebt en wanneer je er klaar voor bent om de volgende stap zonder ons te zetten.

Ons team

John Lenz
Maurice Noordhof
Fabien van Dijk
Willem van Kooij
Henk Wubs
Eelco de Winter
Auke Mollema
Maranke Wieringa
Eric de Kruik
John van Ameijde
Henrike Kraan
Ilse Dijkman

 

Methoden en certificeringen

Benieuwd naar de mogelijkheden van datagedreven werken voor jouw organisatie?